User

Regulamin

 

WSTĘP


1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady korzystania przez użytkowników sieci Internet („Użytkownicy”) z serwisu internetowego Sprzedajemy.pl, będącego ogólnopolską platformą handlową dla sprzedających i kupujących („Platforma”).

2. Celem Platformy jest ułatwienie Użytkownikom dokonywania transakcji sprzedaży, poprzez umożliwienie im zamieszczania ogłoszeń sprzedaży na Platformie („Ogłoszenia”), komunikowania się między sobą oraz dotarcia do szerokiego kręgu odbiorców.

3. Właścicielem Platformy jest jest P.A.J.A – Agencja Reklamowa z siedzibą w Biłgoraju, 23-400 Biłgoraj, ul. Stefana Batorego 20 o danych:

NIP: 9181337250 i REGON: 951070234.

 

BRAK OPŁAT I PROWIZJI


1.
Korzystanie z Platformy jest bezpłatne.
2. Platforma nie pobiera opłat za zamieszczanie Ogłoszeń.
3. Platforma nie pobiera prowizji od transakcji przeprowadzanych między Użytkownikami.

 

KORZYSTANIE Z PLATFORMY

 

1. Użytkownikiem Platformy może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa oraz zaciągać zobowiązania.

 

2. Użytkownikami Platformy mogą być również osoby niepełnoletnie, które ukończyły 13 rok życia, ale nie ukończyły 18 lat, w zakresie, w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa i z zastrzeżeniem, że wszelkie działania muszą odbywać się za zgodą ich opiekuna prawnego.

 

3. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Skorzystanie przez Użytkownika z Platformy oznacza wyrażenie przez Użytkownika zgody na warunki określone w niniejszym Regulaminie.

 

4. Platforma nie weryfikuje tożsamości Użytkowników i nie odpowiada za wiarygodność danych podawanych przez Użytkowników.

 

5. Użytkownicy, którzy zamieszczają Ogłoszenia lub są zainteresowani zakupem rzeczy będących przedmiotem Ogłoszeń, mają obowiązek podawania swoich prawdziwych danych osobowych.

 

6. Ponadto Użytkownik zobowiązany jest do:

 

  a. Korzystania z Platformy w sposób niezakłócający jej funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;

  b. Niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie na Platformie niezamówionej informacji handlowej (spam);

  c. Niedostarczania i niezamieszczania na Platformie treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa lub przez postanowienia Regulaminu;

  d. Korzystania z  Platformy w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz postanowieniami Regulaminu;

  e. Korzystania z wszelkich materiałów i treści zamieszczonych w ramach Platformy jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. 

 

7. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności dokonane w ramach i w związku z korzystaniem z Platformy.

 

8. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Właściciela o każdym przypadku naruszenia jego praw w ramach korzystania przez niego z Platformy.

 

9. Właściciel może uniemożliwić Użytkownikowi pełne lub częściowe korzystanie z Platformy, jeżeli Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu.

 

10. Właściciel dokłada starań w celu zapewnienia nieprzerwanego funkcjonowania Platformy, zastrzega sobie możliwość jej czasowego wstrzymania z przyczyn technicznych lub niezależnych.

 

11. Zakończenie korzystania z Platformy przez Użytkownika może nastąpić w następujących przypadkach:

 

  a. z chwilą usunięcia wszystkich Ogłoszeń przez Użytkownika;

  b. z chwilą usunięcia Ogłoszeń przez Platformę, w przypadkach wskazanych w Regulaminie;

  c. z chwilą zakończenia działalności Platformy;

  d. w sytuacji czasowego wstrzymania pracy Platformy.

 

12. Kopiowanie, przedruk lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie materiałów i danych dostępnych w serwisie wymaga każdorazowo pisemnej zgody Platformy.

 

13. Ponadto działania Użytkowników nie mogą naruszać postanowień Regulaminu serwisu, obowiązujących przepisów prawa oraz nie mogą naruszać interesów Platformy oraz Ogłoszeniodawców.

 

14. W szczególności zabronione jest pobieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych dostępnych w Serwisie w celu ich dalszego udostępniania w innych serwisach internetowych, jak i poza Internetem.

 

15. Wszelkie rozwiązania techniczne, graficzne i inne elementy Serwisu, w szczególności kod HTML i XHTML, arkusze CSS, skrypty JavaScript podlegają ochronie prawnej pod kątem praw autorskich przysługujących Platformie.

 

REJESTRACJA W SERWISIE 

 

1. Rejestracja w serwisie wymaga posiadania aktywnego adresu email

 

2. Rejestracja oraz używanie konta są bezpłatne

 

3. Zabronione jest rejestrowanie kont na dane osób postronnych oraz dane fikcyjne

 

  a. Konto w serwisie bilgorajcity.pl jest aktywne dopiero po potwierdzeniu dostępu do konta email poprzez kliknięcie w wysłany na nie link aktywacyjny.

  b. Dostęp do wszystkich funkcji serwisu, w tym logowania za pomocą hasła, wymaga pełnej aktywacji konta,

  c. W pozostałych wypadkach Platforma przechowuje adres email i nazwę użytkownika, wykorzystując go wyłącznie do wysyłki PW między użytkownikami oraz komunikatów.

 

ZAMIESZCZANIE OGŁOSZEŃ
 

1. Zamieszczanie Ogłoszeń przez Użytkownika na Platformie odbywa się na zasadzie art. 14 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 

2. Prezentowane na stronach Platformy Ogłoszenia i ich treść nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenia do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 

3. Dodanie Ogłoszenia nie wymaga rejestracji ani logowania się.

 

4. Dopuszczalne jest zamieszczenie tylko i wyłącznie jednego Ogłoszenia dotyczącego pojedynczego przedmiotu, zestawu przedmiotów, nieruchomości, pojazdu lub usługi. Ta sama rzecz lub usługa nie może być przedmiotem dwóch lub więcej Ogłoszeń w tych samych lub różnych kategoriach.

 

5. Zamieszczanie ogłoszeń o oferowanych usługach możliwe jest jedynie we właściwej podkategorii kategorii "Usługi".

 

6. Użytkownik zobowiązuje się, że prawidłowo oznaczy swoje Ogłoszenie, jako Ogłoszenie osoby fizycznej nie prowadzającej działalności gospodarczej lub jako Ogłoszenie przedsiębiorcy (tj. osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, mogącej we własnym imieniu nabywać prawa oraz zaciągać zobowiązania oraz osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą).

 

7. Użytkownik zobowiązuje się do rzetelnego opisu przedmiotu. Opis powinien zgadzać się ze stanem faktycznym. W szczególności nie powinien wprowadzać w błąd co do stanu przedmiotu, pochodzenia, oryginalności, marki.

 

8. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że przysługują mu niepodzielnie i bez ograniczeń prawa autorskie, prawa pokrewne, prawa do wizerunków oraz wszelkie inne prawa własności intelektualnej, w stosunku do treści Ogłoszeń zamieszczanych na Platformie, jak również, że treści te nie naruszają praw osób trzecich, ani nie są niezgodne z obowiązującym prawem. Z powyższego tytułu Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność. W szczególności dotyczy to używania w tytułach i opisach przedmiotu chronionych znaków towarowych, do których używania Użytkownik nie ma zgody właściciela lub nie zachodzą okoliczności pozwalające na posługiwanie się znakiem towarowym przewidziane w Ustawie "Prawo własności przemysłowej" (Dz.U.2003.119.1117 z późniejszymi zmianami).

 

9. Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie zamieszczać na Platformie:

 

  a. Ogłoszeń, które zawierałyby treści sprzeczne z prawem lub treści, których wykorzystywanie bądź posiadanie przez Platformę byłoby nielegalne.

  b. Ogłoszeń, które są przedmiotem praw osób trzecich, chyba że Użytkownik posiada licencję lub zgodę od podmiotu uprawnionego do zamieszczania takich Ogłoszeń.

  c. Ogłoszeń fikcyjnych (nieprawdziwych);

  d. Ogłoszeń bez podanej ceny. Nie dotyczy usług lub kategorii "Zamienię" i/lub "Oddam za darmo"

  e. Ogłoszeń oznaczonych danymi osobowymi innej osoby fizycznej lub firmy

  f. Reklam, promocji, w szczególności reklam jakichkolwiek innych serwisów internetowych lub jakichkolwiek linków odsyłających do innych stron www.

 

  g. Zdjęć oferowanego przedmiotu opatrzonych:

      - Znakiem graficznym (logotypem) innych serwisów internetowych, a zwłaszcza portali ogłoszeniowych.

      - Numerem telefonu, adresem, adresem poczty elektronicznej i adresem WWW

      - Elementami graficznymi nie stanowiącymi przedmiotu Ogłoszenia (ramki, napisy, wyróżniki)

      - Obrazów nieprzedstawiających przedmiotu Ogłoszenia. Zwłaszcza treści reklamowych, logotypów firm i serwisów internetowych

 

10. Spółka zastrzega sobie prawo do usunięcia plików graficznych (zdjęć) naruszających postanowienia niniejszego regulaminu.

 

11. Użytkownik zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia Ogłoszenia z serwisu po jego dezaktualizacji lub dokonanej transakcji sprzedaży.

 

12. Zamieszczenie Ogłoszenia sprzedaży psa lub kota dopuszczalne jest jedynie przez przedstawciela hodowli zarejestrowanej w organizacji społecznej, która w swych statutowych celach ma hodowlę rasowych psów lub kotów. Ponadto do sprzedaży dopuszczone są jedynie zwierzęta posiadajace rodowód. W celu potwierdzenia posiadanych praw w zakresie obrotu w treści Ogłoszenia musi znaleźć się nazwa oraz adres stowarzyszenia/organizacji, a także nazwa miotu z którego pochodzi zwierzę. Sprzedajemy.pl zastrzega sobie prawo usunięcia Ogłoszenia sprzedaży nie spełniającej w/w wymogów. Na wniosek bilgorajcity.pl hodowca zobowiązuje się przedstawić dokumenty poświadczające odpowiednie uprawnienia w przypadku nie dopełnienia tego obowiązku Ogłoszenie zostanie uznane za niezgodne z prawem i usunięta z serwisu.

 

13. Platforma może bez zgody Użytkownika i bez uprzedniego powiadomienia Użytkownika usunąć Ogłoszenia i inne treści umieszczane przez Użytkownika.

 

14. Platforma nie ponosi odpowiedzialności za treść i zawartość Ogłoszeń, jak również wszelkich innych materiałów oraz informacji zamieszczonych przez Użytkowników, w szczególności za ich wiarygodność, prawdziwość, wartość dla innych Użytkowników itd.

 

15. Platforma nie ponosi również odpowiedzialności za hiperłącza do zasobów ujętych w treści Ogłoszenia.

 

16. Platforma zastrzega sobie prawo do wykorzystywania aktywnych Ogłoszeń i ich treści dla celów marketingowych i promocyjnych związanych z funkcjonowaniem Platformy.

 

17. Platforma zastrzega sobie prawo do utrzymywania w bazie danych Ogłoszeń, których okres emisji się zakończył, w celu ich archiwizacji.

 

18. Użytkownik może oznaczyć Ogłoszenie jako wciąż aktualne (Odświeżenie Ogłoszenia). Data ostatniego odświeżenia traktowana jest przy wyświetlaniu Ogłoszenia oraz przy sortowaniu wg daty dodania jak data dodania Ogłoszenia. Powoduje to przesunięcie Ogłoszenia na początek listy Ogłoszeń w momencie Odświeżenia.CHARAKTER RZECZY WYSTAWIANYCH NA SPRZEDAŻ 

 

1. Rzeczy wystawiane na sprzedaż mogą być używane lub nowe.

 

2. Prawo do zamieszczania Ogłoszeń mają zarówno osoby fizyczne, jak i podmioty prowadzące działalność gospodarczą (tj. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, mogące we własnym imieniu nabywać prawa oraz zaciągać zobowiązania)

 

3. Zabrania się wystawiania na sprzedaż: 

 

a). Żywności;

b). Napojów alkoholowych;

c). Papierosów i wyrobów tytoniowych;

d). Dopalaczy, narkotyków, środków odurzających i psychotropowych;

e). Produktów leczniczych, wyrobów farmakologicznych, suplementów diety;

f). Przedmiotów będących nośnikiem symboliki faszystowskiej, komunistycznej lub innej totalitarnej;

g). Przedmiotów lub zdjęć zawierające treści nawołujące do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość;

h). Towarów i materiałów zawierających treści pornograficzne i obsceniczne lub sprzecznych z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami;

i). Prac magisterskich, dyplomowych, licencjackich, maturalnych, wypracowań i innych prac tego typu;

j). Materiałów wybuchowych i pirotechnicznych, broni palnej, amunicji, której posiadanie lub obrót wymaga uzyskania odpowiedniego pozwolenia lub rejestracji oraz miotaczy gazu, w tym gazu pieprzowego, niezależnie od tego, czy ich posiadanie lub obrót jest ograniczony przepisami prawa;

k). Odpadów, zwłaszcza niebezpiecznych, których utylizacja podlega odrębnym przepisom prawa. W szczególności przepracowanych olejów, drewna i wyrobów drewnianych klejonych, i lakierowanych oferowanych jako opał;

 

l). Towarów:

 

      - pochodzących z kradzieży, paserstwa, rozboju lub innego przestępstwa lub których import, eksport lub przechowywanie jest zabronione przez właściwe przepisy prawa;

      - które mogą stanowić zagrożenie dla życia ludzi, zwierząt, środowiska lub dla jakichkolwiek środków transportu lub które mogą w jakikolwiek sposób zanieczyścić środowisko;

      - których treści naruszają dobra osobiste osób trzecich oraz towarów naruszających prawa własności intelektualnej oraz naruszających prawa autorskie osób trzecich;

      - podrobionych , który może wprowadzić klientów w błąd co do pochodzenia, ilości, jakości, składników, sposobu wykonania, przydatności, naprawy lub innych cech towarów;

 

ł). Zwłok i szczątków ludzkich lub zwierzęcych lub organów ludzkich lub zwierzęcych;

m). Żywych lub martwych okazów zwierząt i roślin należących do gatunków umieszczonych w aktualnie obowiązujących aneksach A - D do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunkowej dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi. W tym również ich części lub produktów pochodnych;

n). Urządzeń połowowych i rybackich, których posiadanie jest ograniczone przepisami prawa;

o). Bankowych kart przedpłaconych;

p). Udziałów w spółkach, obligacji, akcji i innych papierów wartościowych, wierzytelności, jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, polis i produktów ubezpieczeniowych oraz wszelkich instrumentów finansowych oferowanych jako forma inwestowania lub lokowania środków pieniężnych, z wyjątkiem papierów wartościowych w formie materialnej o wartości wyłącznie kolekcjonerskiej;

q). Usług i przedmiotów:

 

      - związanych z uczestnictwem w tzw. piramidach finansowych;

      - e-mailingu, tj. obsługa masowej korespondencji elektronicznej;

      - związanych z zachęcaniem do wysłania wiadomości tekstowej na płatne numery SMS;

 

r). Systemów inwestycji giełdowych oraz systemów do gier liczbowych i zakładów bukmacherskich, jak również usług związane z udzielaniem pomocy przy przystępowaniu do takich gier i zawieraniu takich zakładów za wyjątkiem oficjalnych publikacji książkowych posiadających nadany nr ISBN;

s). Kluczy seryjnych bez dołączonego oryginalnego oprogramowania;

t). Oprogramowania/przedmiotów/urządzeń:

 

      - przystosowanych do prowadzenia działań naruszających przepisy prawa lub dobre obyczaje. W tym kluczy uniwersalnych, przyrządów do usuwania zabezpieczeń sklepowych;

      - których licencja wyklucza możliwość odsprzedaży;

      - zawierającego wirusy komputerowe lub inne szkodliwe elementy;

      - które umożliwiają pobieranie informacji o użytkowniku komputera, bądź innego urządzenia bez jego wiedzy;

      - służących do usuwania zabezpieczeń, blokad i haseł z komputerów, urządzeń, nośników pamięci, radioodbiorników samochodowych;

      - umożliwiającego masowe wysyłanie wiadomości do użytkowników serwisów internetowych, komunikatorów itp., którzy nie wyrazili na to zgody;

      - należących do operatorów telefonii komórkowej, telewizji cyfrowej, dostawców internetu. W tym w szczególności kart NC+, Cyfrowy Polsat;

 

u).  Kont:

 

       - w bezpłatnych serwisach internetowych;

       - postaci, przedmiotów, i innych walorów w systemach gier online, również sprzedaż "czasu poświęconego" na tworzenie konta/postaci etc.;

       - w programach partnerskich i lojalnościowych oraz usług związanych z takimi programami;

 

v). Danych osobowych;

w). Zarejestrowanych karty SIM;

x). Motoryzacyjnych programów serwisowych oraz kluczy do nich;

y). Dowodów rejestracyjnych oraz kart pojazdów oferowanych bez pojazdów, do których je wydano;

z). Oprogramowania, przedmiotów, instrukcji i usług związanych z przełamywaniem i obchodzeniem zabezpieczeń pojazdów. W tym otwieraniem i uruchamianiem pojazdów;

 

ZAWIERANIE TRANSAKCJI MIĘDZY UŻYTKOWNIKAMI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

1. W celu zwiększenia bezpieczeństwa transakcji, rekomendujemy osobiste zawieranie transakcji między Użytkownikami oraz bezpośredni kontakt sprzedającego z kupującym.

 

2. Rekomendujemy bezpośredni odbiór rzeczy przez kupujących i dokonywanie płatności dopiero po uprzednim sprawdzeniu rzeczy, które mają być przedmiotem transakcji.

 

3. Nie rekomenduje zawierania transakcji na odległość, a szczególnie dokonywania płatności za jakiekolwiek przedmioty bez możliwości ich wcześniejszego sprawdzenia.

 

4. Zawarcie i realizacja transakcji między Użytkownikami oraz wszelkie płatności z tego tytułu odbywają się bezpośrednio pomiędzy Użytkownikami.

 

5. Spółka w żaden sposób nie pośredniczy w transakcjach między Użytkownikami, ani w jakichkolwiek czynnościach dokonywanych pomiędzy nimi, takich jak np. ustalanie warunków transakcji, płatności, odbiór rzeczy itp., jak również nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.

 

6. Spółka może tylko pośredniczyć w korespondencji elektronicznej między Użytkownikami, o ile skorzystają oni ze specjalnego formularza do wysyłania e-maili umieszczonego na Platformie. Adres e-mail podawany przez Użytkowników zamieszczających Ogłoszenie jest niewidoczny dla Użytkowników Platformy.

 

7. Platforma nie ponosi odpowiedzialności za zachowania i działania podjęte przez Użytkowników, jak również za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zawartych przez Użytkowników transakcji lub wywiązanie się Użytkowników ze swoich zobowiązań.

 

8. Platforma nie ponosi odpowiedzialności za następstwa zachowań i działań Użytkowników oraz osób trzecich stanowiących naruszenie przepisów obowiązującego prawa oraz niniejszego Regulaminu, w tym odpowiedzialności za szkody spowodowane korzystaniem przez Użytkowników, wynikające z nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

 

9. Platforma nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku zawarcia transakcji, umów sprzedaży przez Użytkowników wskutek zamieszczenia Ogłoszeń, w tym w szczególności za szkody powstałe wskutek niewykonania lub niewłaściwego wykonania zobowiązań przez sprzedającego lub kupującego.

 

PROMOWANIE OGŁOSZEŃ

 

Serwis bilgorajcity.pl umożliwia promowanie Ogłoszeń.

 

Dostępne są następujące opcje promowania:

1. Wyróżnienie na liście Ogłoszeń

 

    - Ogłoszenie promowane wyróżnione jest na tle innych Ogłoszeń poprzez umieszczenie elementu graficznego „PREMIUM” zarówno na liście Ogłoszeń jak i na widoku szczegółów.

    - Powyżej listy Ogłoszeń prezentowane są cztery Ogłoszenia promowane spełniających bieżące kryteria wyszukiwania.

    - Promowanie można wykupić na okres 7 lub 30 dni

    - W przypadku promowania Ogłoszenia przez 30 dni, co 7 dni Ogłoszenie automatycznie jest odnawiane - pojawia się na początku listy wyszukiwania

 

2. Promowanie Ogłoszenia na stronie głównej

 

    a). w "Galerii ogłoszeń" na stronie głównej prezentowane są wszystkie Ogłoszenia z wykupioną opcją promowania w zestawach po 4

 

    b). Wszystkie Ogłoszenia z wykupioną opcją promowania są prezentowane na liście Ogłoszeń do której prowadzić będzie odnośnik znajdujący się przy galerii na stronie głównej

 

3. Ceny wyróżnienia na liści Ogłoszeń uzależnione są od:

 

    a). kategorii do jakiej należy Ogłoszenie

    b). okresu na jaki następuje promowanie
 

         - W sytuacji zamieszczenia ogłoszenia w niewłaściwej kategorii przy domniemaniu, że intencją było zmniejszenie opłaty za wyróżnienie, ogłoszenie może zostać usunięte,

           a opłata przepada.

         - Ceny poszczególnych usług promowania zawarte są w Ceniku 

         - Wysokość opłat może ulec zmianie. Wszelkie zmiany będą odzwierciedlone w procesie wyróżniania Ogłoszenia niezwłocznie po ich wprowadzeniu.

         - Wszystkie prezentowane ceny (o ile nie zaznaczono inaczej) są cenami brutto i zawierają podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

         - Wszystkie transakcje realizowane są niezwłocznie. W przypadku opóźnienia odpowiedzi systemu bankowego Użytkownika skutkującej zakończeniem sesji informacja

           o dokonanej płatności może pojawić się w systemie z opóźnieniem.

         - Serwis nie pobiera dodatkowych prowizji ani opłat związanych z obsługą transakcji, nie ponosi odpowiedzialności za prowizje wynikające z umów Użytkownika z bankiem.

         - Promowanie Ogłoszenia następuje niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zatwierdzeniu transakcji, a czas usługi biegnie od momentu jej aktywacji.

         - Jeśli Ogłoszenie zostanie usunięte lub oznaczone jako sprzedane przez Użytkownika przed upływem okresu promocji opłata za niewykorzystany okres nie będzie zwracana.

         - Opłata za promowanie Ogłoszenia usuniętego ze względu na jej niezgodność z prawem lub niniejszym regulaminem może zostać zwrócona w postaci środków na koncie

            użytkownika bilgorajcity.pl. O fakcie i przyczynach usunięcia ogłoszenia Użytkownik zostanie powiadomiony drogą mailową. W razie usunięcia naruszeń, Ogłoszenie zostanie

            przywrócone na łamy serwisu jako promowane. 

         - W przypadku Ogłoszeń dodawanych przez niezalogowanego użytkownika aktywacja Ogłoszenia wyróżnionego nie jest konieczne. Ogłoszenie będzie automatycznie

           aktywowane po otrzymaniu informacji o zatwierdzeniu transakcji. 

 

 

FAKTURY ZA REKLAMĘ LUB PROMOWANIE W SERWISIE

 

1. Użytkownikom na żądanie wystawiane są faktury VAT.

 

2. Żądanie wystawienia faktury VAT należy zgłosić na adres. Do prawidłowego wystawienia faktury niezbędne jest podanie danych firmy w tym zwłaszcza numeru NIP oraz adres email na jaki jest zarejestrowane konto

 

3. Faktura VAT zostanie przesłana w postaci elektronicznej drogą mailową na adres email związany z promowanym Ogłoszeniem lub reklamę w Serwisie w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę (zgodnie z art. 106i ust.1 ust. o VAT)

 

4. Faktura wystawiana jest zbiorczo dla wszystkich transakcji z miesiąca, którego dotyczy żądanie

 

5. Faktura VAT może zostać wystawiona wyłącznie za usługę opłaconą przelewem lub kartą. 

 

REKLAMACJE
 

1. Wszelkie reklamacje związane z użytkowaniem Platformy należy przesłać na adres poczty elektronicznej: biuro@bilgorajcity.pl

 

2. Reklamacja powinna zawierać w swej treści: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

 

3. Spółka rozpatruje reklamację w ciągu 7 dni roboczych od dnia jej otrzymania oraz informuje niezwłocznie Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Spółka zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do składającego reklamację o jej uzupełnienie. Czas udzielenia dodatkowych wyjaśnień Użytkownikowi przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.

 

4. Reklamacje będące następstwem niestosowania się do treści niniejszego Regulaminu nie będą przez Spółkę rozpatrywane.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia ich na stronie internetowej Platformy z zastrzeżeniem, że publikacja Ogłoszeń zamieszczonych przed wejściem w życie zmiany odbywa się na dotychczasowych zasadach. Zmiany uważane są za zaakceptowane przez Użytkownika z momentem skorzystania przez niego z Platformy.

 

2. Usługodawca zastrzega, że Platforma, a w szczególności rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ prezentowanych w ramach Platformy treści, logotypy, elementy graficzne, interaktywne aplikacje, materiały audio i video stanowią przedmiot praw wyłącznych Usługodawcy.

 

3. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają prawu polskiemu. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i innych ustaw.

 

 

 

Copyright © 2018 bilgorajcity.pl. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Regulaminu i Polityki prywatności.
Kontakt Regulamin Polityka prywatności Reklama Partnerzy Dla mediów